Việt Nam tiếp tục điệp khúc “xã hội chủ nghĩa”

Đầu tháng 6 năm 2017, người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định rằng, đảng của ông sẽ tiếp tục trung thành trong việc đi tìm kiếm một nền kinh tế có tên gọi do chính đảng cộng sản Việt Nam đặt ra, là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế này, theo như lời của vị tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, là nửa dơi, nửa chuột.