19/11/2022 | 115

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ NĂM VỀ SỐ SINH VIÊN NGOẠI QUỐC TẠI HOA KỲ

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ NĂM VỀ SỐ SINH VIÊN NGOẠI QUỐC TẠI HOA KỲ

Theo báo cáo thường niên “Open Doors” của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Việt Nam hiện đứng thứ năm toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Hoa Kỳ – tăng một bậc từ vị trí thứ sáu vào năm ngoái. Theo Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Việt Nam tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học cộng đồng Hoa Kỳ. Sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ tăng ở hầu hết các bậc học: chương trình sau đại học tăng 6.5%, chương trình không cấp bằng tăng 23.3%, chương trình Thực tập không bắt buộc (OPT) tăng 4.4%. Khi đánh giá trên quy mô tổng thể nền kinh tế và đo lường thông qua sản lượng GDP, dữ kiện cho thấy Việt Nam hiện có nhiều sinh viên đến Hoa Kỳ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Sinh viên Việt Nam theo học các môn học quan trọng mang tính chiến lược trên khắp các trường và học viện của Hoa Kỳ như môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và kinh doanh/quản trị. Tỷ lệ sinh viên Việt Nam theo đuổi các chuyên ngành STEM và kinh doanh/quản trị lần lượt là 47.1% và 25.6%. Hợp tác giáo dục là một chỉ dấu quan trọng về tính chất chiến lược của mối quan hệ song phương Hoa Kỳ – Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác giáo dục của hai nước thông qua tăng cường liên kết và các chương trình song phương giữa các trường của Hoa Kỳ và Việt Nam,