16/02/2016 | 0

Việt Nam bãi bỏ quy định hạn chế việc thuê mướn nhân viên ngoại quốc

Việt Nam bãi bỏ quy định hạn chế việc thuê mướn nhân viên ngoại quốc

Theo nội dung sắc lệnh này, giới chủ tại các địa phương vẫn phải ưu tiên tìm kiếm nhân viên thuộc lực lượng lao động tại địa phương. Nếu vẫn không tìm được người thích hợp sau một thời gian nhất định, thì họ có thể thuê mướn công nhân ngoại quốc.

Suốt 13 năm qua, người ngoại quốc bị cấm đảm nhận những công việc mà người Việt Nam có thể làm được ở các hãng xưởng, có nghĩa là chỉ có những chuyên viên ngoại quốc thạo nghề, giỏi kỹ thuật và tay nghề chuyên môn mới được tuyển dụng.

Theo quy định mới, giới chủ sẽ tìm kiếm các ứng viên Việt Nam trước, và nếu không tìm được thì 30 ngày sau có thể bắt đầu tuyển dụng người ngoại quốc. Đối với một lực lượng lao động cần tuyển dụng lên tới 500 người, thời hạn được yêu cầu là 60 ngày.

Dự luật này có thể sẽ dẫn đến việc công nhân Trung Cộng tiếp tục tràn ngập tại Việt Nam.

Song Châu / SBTN