Victoria Tố Uyên nói chuyện với Hoàng Tuấn về chữ nghĩa trước và sau ’75.