11/02/2019 | 3

Venezuela – Việt Nam, trước hay sau?