Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại toà thị chính Brampton, Canada

Để tiếp tục truyền thống đã được gìn giữ trong hơn 34 năm qua và với sự yểm trợ của 32 đoàn thể, tổ chức chính trị vùng GTA, ở các tỉnh bang, các hội đoàn quân đội trong và ngoài Canada, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario đã phối hợp với các hội đoàn Quốc gia, tổ chức thanh niên, đồng tổ chức Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2019 Tại Toà Thị Chính BRAMPTON số 2 Wellington St. West, thành phố Brampton, Ngày Thứ Bảy 20-04-2019, từ 11:00 am đến 2:00 pm.