Tưởng nhớ nha sĩ Ki Ngô – Ân nhân của Cộng Đồng người Việt Arizona

Ngày 10/3/2018, Hội Mỹ Cao Niên Arizona và thân hữu của nha sĩ Ki Ngô đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 5 của cố nha sĩ Ki Ngô và để tưởng nhớ đến vị ân nhân của cộng đồng người Việt tại Arizona. Bởi lúc sinh tiền, anh đã luôn quan tâm và hổ trợ tài chánh cho các hoạt động cũng như chương trình của rất nhiều hội đoàn, nhà thờ, chùa, tổ chức bất vụ lợi, v.v.