Tuần hành ủng hộ Tổng Thống Trump ở Washington DC ngày 12/12/2020

Thứ Bảy ngày 12/12, rất đông những người Mỹ ủng hộ tổng thống Trump từ khắp về thủ đô Hoa Thịnh Đốn tuần hành. Đông đảo người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho tổng thống Trump cũng từ khắp nơi cũng có mặt. Phóng viên Vũ Nhân từ Washinhton DC tường trình trong phóng sự sau đây: