Tuần hành ủng hộ TT Trump trong khu trung tâm Thương Mại Eden

Hàng ngàn người Mỹ gốc Việt từ các nơi và đoàn du hành từ California về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để chuẫn bị tham dự cuộc tuần hành trước Toà Bạch Ốc vào ngày 12 và 13 để ủng hộ cho Tổng Thống TRUMP. Phóng viên Vũ Nhân từ Wasinhton DC tườnh trình trong phóng sự sau đây