Tuần hành ủng hộ Tổng Thống Donald Trump trước Toà Bạch Ốc

Lúc 11 giờ sáng ngày 12/10 hơn 1,500 người tham dự tuần hành dưới trời mưa để ủng hộ Tổng Thống Trump trước Toà Bạch Ốc. Phóng viên Vũ Nhân từ Washington tường trình trong phóng sự sau đây: