10/04/2016 | 2

TT Obama: Mọi người tuân thủ qui tắc để xây dựng kinh tế

TT Obama: Mọi người tuân thủ qui tắc để xây dựng kinh tế

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhắc lại những thành tựu mà Hoa Kỳ đã đạt được trong 7 năm qua.

Hoa Kỳ hồi phục từ cuộc khủng hoảng, tái xây dựng nền kinh tế trên nền tảng mới để tăng trưởng, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ngoài ra, tổng thống cũng nhấn mạnh hai bước cụ thể mà chính phủ thực hiện trong tuần này nhằm bảo đảm mọi người cùng tuân thủ các qui tắc chung. Nhằm giúp người dân Hoa Kỳ nghỉ hưu với sự an toàn mà họ đáng được hưởng, Bộ Lao Động hoàn tất một qui định, bảo đảm các cố vấn hưu trí cạnh tranh dựa vào chất lượng tư vấn mà họ đưa ra, thay vì hành động theo lợi ích tài chánh của chính họ.

Ngoài ra, Bộ Tài Chánh trong tuần này cũng có hành động ngăn chặn các công ty lợi dụng đảo thuế, một lỗ hổng thuế, cho phép một số công ty tránh phải trả thuế công bằng ở nước nhà. Các hành động trên nhấn mạnh lòng tin của tổng thống rằng mọi người nên xây dựng một nền kinh tế, nơi mọi người đều có cơ hội công bằng, thực hiện nghĩa vụ công bằng và tuân thủ những qui tắc chung. (Nguyên Trân)