28/02/2015 | 0

TT Obama cam kết với kinh tế trung lưu

TT Obama cam kết với kinh tế trung lưu

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama tái khẳng định cam kết với nền kinh tế trung lưu, bảo đảm tất cả những người làm việc chăm chỉ đều được nghỉ hưu một cách an toàn và đàng hoàng mà họ xứng đáng được hưởng.

Trong khi hầu hết các nhà cố vấn tài chánh ưu tiên cho tương lai của thân chủ, một số người hướng dẫn thân chủ của mình tới những khoản đầu tư xấu, đổi lại bằng những khoản thanh toán cửa hậu và những loại phí ẩn. Đó là lý do tại sau hồi đầu tuần này, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố ông đang kêu gọi bộ Lao Động cập nhật các qui định để bảo vệ các gia đình khỏi những xung đột lợi ích, bằng cách yêu cầu các cố vấn tài chánh đặt lợi ích của thân chủ lên trên lợi nhuận cá nhân. Trong bài diễn văn tuần này, tổng thống cũng nhấn mạnh lời hứa tiếp tục đấu tranh cho chính sách của mình và những chính sách khác, mang lợi cho hàng triệu người lao động và tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)