05/09/2015 | 1

TT Obama ca ngợi tiến bộ kinh tế

TT Obama ca ngợi tiến bộ kinh tế

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama kỷ niệm ngày Lễ Lao Động bằng cách nêu bật những tiến bộ kinh tế mà Hoa Kỳ đã đạt được.

Ông cũng nhấn mạnh những gì cần phải làm để tiếp tục sự tăng trưởng đó. Ông Obama cho biết, các doanh nghiệp đã tạo thêm 13.1 triệu việc làm mới trong vòng 5 năm rưỡi, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 7 năm và 17 tiểu bang trên toàn quốc đã tăng mức lương tối thiểu. Tổng thống nhấn mạnh rằng, để tiếp tục tiến bộ này, Quốc Hội cần tránh việc chính phủ bị đóng cửa, làm tổn thương tầng lớp trung lưu. Quốc Hội cần thông qua ngân sách có trách nhiệm trước khi tháng 9 kết thúc. Ông Obama nhấn mạnh Quốc Hội không nên chơi trò chơi chính trị với nền kinh tế. Thay vào đó, Quốc Hội nên thông qua một ngân sách đầu tư vào tầng lớp trung lưu và giúp những người làm việc chăm chỉ, hành động theo qui định để phát triển. (Hằng Nguyễn)