24/01/2015 | 0

TT Obama ca ngợi nền kinh tế trung lưu

TT Obama ca ngợi nền kinh tế trung lưu

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama chia sẻ dự định từng được giới thiệu trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang của mình, vào đầu tuần này, nhằm tạo cho các gia đình lao động chăm chỉ sự hỗ trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu tối thiểu, bằng cách tập trung vào các chính sách mang lợi cho tầng lớp trung lưu và những người đang làm việc để gia nhập tầng lớp trung lưu.

Ông Obama, thông qua những đề xuất có ý nghĩa, chẳng hạn như loại bỏ những sơ hở có lợi cho giới giàu và giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, cung cấp 2 năm đại học cộng đồng miễn phí cho những sinh viên có trách nhiệm, thúc đẩy các chính sách nghỉ có trả lương và tạo điều kiện cho các gia đình lao động tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng, tăng lương tối thiểu, ông bảo đảm mọi người được hưởng lợi và đóng góp cho sự thành công của Hoa Kỳ.

Theo Tổng Thống Obama, nền kinh tế trung lưu đang đạt hiệu quả và Hoa Kỳ đã đặt được nền móng mới, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tổng Thống tuyên bố ông mong muốn được thực hiện kế hoạch trên. (Nguyên Trân)