29/03/2023 | 15

TT Biden điện đàm với TBT Nguyễn Phú Trọng trong lúc Trung Quốc ‘quậy’ ở Biển Đông | SBTN Morning