Trường Việt Ngữ tại Portland khai giảng năm học mới

Hòa trong bầu không khí ngày khai giảng với các trường công của Hoa Kỳ, hai trung tâm Việt Ngữ tại thành phố Portland nhằm duy trì tiếng Việt nơi hải ngoại giúp các em trở thành những con người tốt và hữu ích cho xã hội, đã khai giảng niên khóa 2017-2018 vào Chúa Nhật ngày 10 tháng 09 năm 2017.