TRƯỜNG ĐẠI HỌC WICHITA STATE UNIVERSITY VÀ BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ ĐỀ TÀI BOAT PEOPLE VIỆT NAM