12/09/2023 | 45

Trước khi bước vào bóng hoàng hôn, Nguyễn Phú Trọng quyết định đặt niềm tin vào Mỹ!

Trước khi bước vào bóng hoàng hôn, Nguyễn Phú Trọng quyết định đặt niềm tin vào Mỹ!