29/07/2021 | 7

Trump Đòi Cộng Hòa Ngưng Chi Tiêu Hạ Tầng Cơ Sở Đến Khi Kiểm Soát Quốc Hội

Trump Đòi Cộng Hòa Ngưng Chi Tiêu Hạ Tầng Cơ Sở Đến Khi Kiểm Soát Quốc Hội