Trục xuất người gốc Việt có tiền án hoặc nhập cư bất hợp pháp

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu chính quyền Việt Nam xem xét 95 hồ sơ trục xuất người gốc Việt, bao gồm những người đã đến Hoa Kỳ trước và sau 1995. Họ là những người có tiền án hoặc không có giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hàng ngàn trường hợp đối với những người sống bất hợp pháp và có tiền án khác đang có nguy cơ bị bắt, giam giữ và trục xuất về Việt Nam. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với một số bạn trẻ đang hoạt động trong tổ chức DOT-I, chương trình chống trục xuất liên minh quốc gia để hỗ trợ thông tin cần thiết cho những người có nguy cơ bị trục xuất.