TRỰC TIẾP: Tường thuật & bình luận kết quả bầu cử Tổng Thống 2016