Trái Tim Ngoan | Nhạc: Anh bằng – Trúc Hồ | Thơ: Nguyên Sa | Nhạc Thính Phòng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR