TP Westminster Nam Cali cứu xét Luật Tiểu Bang SB 54 “Thành phố trú ẩn”

Vào chiều thứ Tư 11/4/2018 thành phố Westminster Nam California, theo đề nghị của bà Margie Rice là nghị viên, thành phố đã đem ra cứu xét đạo luật SB.54 Sanctuary City (thành phố trú ẩn) với sự tham dự đông đảo của cư dân thành phố.