TP Houston Tháo Bỏ Những Bảng Tên Đường Tiếng Việt

Thành phố Houston, Texas không còn nghị viên người Mỹ gốc Việt và các bảng tên đường trên đường Bellair có tên đường Saigon và tên các vị tướng VNCH tuẫn tiết 30/4/1975 bị tháo bỏ. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sư sau đây: