Tổng Thống Trump phê bình tiểu bang California vì muốn đóng cửa biên giới

Tổng Thống Trump phê bình tiểu bang California vì muốn đóng cửa biên giới