Tổng Thống Trump chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney vì lá phiếu luận tội

Tổng Thống Trump chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney vì lá phiếu luận tội