06/11/2016 | 2

Tổng thống Obama khuyến khích mua bảo hiểm Obamacare

Tổng thống Obama khuyến khích mua bảo hiểm Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Barack Obama khuyến khích người Mỹ ghi danh mua bảo hiểm y tế theo chương trình Obamacare.

Luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama tạo ra cuộc chiến chính trị và pháp lý giữa Tòa Bạch Ốc và phe Cộng Hòa tại Quốc Hội. Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo luật năm 2010 tạo ra sự can thiệp không có lý do xác đáng của chính phủ vào việc chăm sóc sức khỏe cá nhân và lãnh vực tư. Các thành viên của đảng Cộng Hòa nhanh chóng nhấn mạnh việc bảo phí tăng mạnh và mạng lưới bác sĩ thu hẹp đối với những người tham gia vào chương trình bảo hiểm được trợ cấp theo luật. Ông Obama thừa nhận đạo luật không hoàn hảo, nhưng cho rằng các vấn đề có thể sửa chữa bằng luật pháp.

Ông khuyến khích các nhà lập pháp tạo ra một lựa chọn bảo hiểm y tế do chính phủ điều hành để giúp các tiểu bang có ít hoặc không có sự cạnh tranh giữa các hãng bảo hiểm tư. Khoảng 20 triệu người đã có bảo hiểm thông qua các chương trình khác nhau của Obamacare. Theo Trung Tâm Quốc Gia về Thống Kê Y Tế, nay chỉ có 8.6% người dân không có bảo hiểm, mức thấp nhất trong lịch sử. Người Mỹ có thể bắt đầu ghi danh mua bảo hiểm năm 2017 từ các thị trường trao đổi y tế liên bang từ ngày 1 tháng 11. (Nguyên Trân)