Tổng Thống Obama để lại gì ở Việt Nam?

Người Sài Gòn chào đón ông Tổng thống Hoa Kỳ bằng tâm thế hiểu quá rõ rằng nhân quyền ở Việt Nam đã bị cầm tù suốt 86 năm qua ở miền Bắc và 41 năm ròng rã tại miền Nam. Việt Nam chưa có cuộc trưng cầu ý dân về đất nước nên đi theo con đường nào. Nhưng cuộc rầm rộ xuống đường như ngày hội cùng những tỏ bày trên thế giới mạng mấy ngày qua đã rất rõ một mong ước Nhân dân muốn đất nước nên chọn con đường nào.