10/12/2018 | 0

Tổng thống George H. W. Bush – Chính Danh Lãnh Đạo Mỹ

Ngày 30 Tháng 11, 2018 vị Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 41, George H. W. Bush mãn phần ở tuổi đại thọ 94 (1924- 2018). Bình Luận SBTN hôm nay với nhận định không phải để tán dương một nhân vật quyền thế theo nghĩa xã giao tang tế thông thường, nhưng để nhìn lại một đời dài Sống-Chiến Đấu với những phẩm tính điển hình của một thế hệ lãnh đạo Mỹ – Thế hệ những công dân Mỹ luôn cung hiến nhiệt tình yêu nước, sẵn tâm chất tôn trọng bình Đẳng giữa con người của tất cả các dân tộc.