Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tổ chức Voice Australia đánh dấu 5 năm hoạt động tại Úc Châu

Tổ chức Voice Australia đánh dấu 5 năm hoạt động tại Úc Châu

Vừa qua vào ngày 2/6/2017, tổ chức Voice Australia đã kết hợp với tổ chức Hỗ Trợ Nhân Quyền thực hiện chương trình gây quỹ mang tên “Mãi một tình yêu 4” tại Sydney, Úc Châu. Sự kiện này cũng nhằm đánh dấu 5 năm hoạt động của tổ chức Voice tại Úc Châu.