Tôi Với Trời Bơ Vơ | Sáng tác: Tùng Giang | Nhạc Thính Phòng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR