TNS Janet Nguyễn thất cử, đạo luật SB 895 sẽ như thế nào?

Xin mời quý vị lắng nghe những tâm tình của cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong phóng sự sau.