Tình người qua cơn bão lụt Harvey

Cơn bão Harvey đã làm rất nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong tình cảnh đó, một số chủ các cơ sở của người Việt đã có những cách giúp đỡ khác nhau. Phóng viên SBTN đã đến gặp một số đồng hương Việt Nam và được họ cho biết những việc mà họ đã làm để giúp đỡ cho người bị nạn trong cơn bão lụt Harvey.