Tình Khúc Tháng 6 | Sáng tác: Ngô Thụy Miên | Nhạc Thính Phòng

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR