Tiễn Biệt | ST: Tô Thanh Tùng | Băng Tâm & Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

SBTN MUSIC Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR