28/09/2013 | 3

THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT CHO CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT CHO CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

Tin Hoa Thịnh Đốn – Thượng Viện do đảng Dân Chủ nắm giữ vừa chặn đứng nỗ lực cắt bỏ tiền dành cho Obamacare trong dự luật của Hạ Viện do đảng Cộng Hòa nắm đa số. Với sự tán thành của một số thành viên Cộng Hòa, Thượng Viện biểu quyết 79 trên 19 chấm dứt thảo luận, tỷ lệ phiếu vượt con số 40 để có thể ngăn cản biểu quyết. Sau đó, Thượng Viện biểu quyết 54 trên 44 chấp thuận dự luật cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ tiếp tục hoạt động bình thường, không có điều kiện gì về Obamacare. Chỉ cần 51 phiếu là đủ thông qua dự luật.

Thủ lãnh phe Dân Chủ Thượng nghị Sĩ Harry Reid tiểu bang Nevada, gọi kết quả này là bước đầu trong việc giành lại quyền chủ động từ phía cực đoan. Việc thêm điều khoản về tiền Obamacare vào dự luật Hạ Viện là do áp lực của Tea Party và phe bảo thủ cực hữu. Họ muốn lợi dụng khó khăn của ngân sách để ngăn chặn và đi đến hủy bỏ đạo luật cải tổ y tế, mà liên tiếp trong hai năm qua họ nỗ lực đánh phá nhưng không thành công. Các phân tích gia dự đoán có thể phe Cộng Hòa nhượng bộ keo này để tới giữa tháng 10 sẽ đấu một keo quyết liệt về vấn đề quan trọng hơn là trần nợ. Trong cuộc đấu tranh chính trị này, cả hai phe đều dùng yếu tố cấp bách của thời gian để làm lợi khí, nhưng đồng thời cũng lo tìm cách tránh bị quy lỗi về phần họ.