13/01/2014 | 0

Thủ Tướng Yingluck Họp Nội Các Đối Phó Khủng Hoảng

Thủ Tướng Yingluck Họp Nội Các Đối Phó Khủng Hoảng

Bangkok, Thái Lan (Reuters)

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã họp nội các để thảo luận về tình hình biểu tình đòi bà ta từ chức.

Sau đó, Thủ tướng Yingluck đã mời những người lãnh đạo biểu tình và các đảng chính trị bàn về việc thành lập Ủy ban Bầu cử, đề nghị dời ngày bầu cử đã được ấn định là ngày 2 tháng 2.

Nhiều bộ trưởng nói rằng dời ngày bầu cử là vi phạm hiến pháp, nhưng một thành viên Ủy ban Bầu cử nói rằng có thể dời cuộc bầu cử cho tới ngày 4 tháng 5.

Huệ Võ