Thông tin về chủng ngừa COVID-19

Thông tin về chủng ngừa COVID-19

Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara, những người hội đủ điều kiện tiêm chủng Covid-19 là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A và cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn; những người từ 65 tuổi trở lên sẽ được chủng ngừa tại tất cả các hệ thống y tế của quận hạt bất kể bảo hiểm sức khỏe và nơi chăm khám ở đâu; các nhân viên và công nhân là cư dân của hạt Santa Clara và làm trong ngành giáo dục và giữ trẻ, dịch vụ khẩn cấp, thực phẩm và nông nghiệp sẽ được chủng ngừa bắt đầu ngày 28 tháng 2. Quý vị có thể bắt đầu đặt hẹn sớm nhất vào ngày 22 tháng 2, bằng cách gọi 2-1-1 hoặc vào trang mạng sccfreevax.org.

Hiện tại vì số lượng thuốc chủng ngừa có hạn, các nhân viên và công nhân ở trong giai đoạn 1B phải là cư dân của hạt Santa Clara mới được chủng ngừa. Những ai không phải là cư dân trong quận hạt, vui lòng cập nhật thông tin tại nơi quý vị sinh sống để biết được thông tin chủng ngừa mới nhất.

Ngoài ra, các hệ thống bệnh viện như Kaiser Permanente Và Sutter /Palo Alto Medical Foundation có thể tiêm chủng cho nhân viên và công nhân trong giai đoạn 1B cư trú ở các quận khác. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế thuộc những hệ thống này, vui lòng liên lạc với hệ thống y tế của quý vị để biết thêm chi tiết. (BBT)