21/01/2014 | 0

Thống Đốc Virginia Đề Xuất Mở Rộng Medicaid Tiểu Bang

Thống Đốc Virginia Đề Xuất Mở Rộng Medicaid Tiểu Bang

Richmond, Virginia. (CBS)
Thống Đốc tiểu bang Virginia Terry McAuliffe đề xuất một sửa đổi ngân sách tiểu bang, cho phép ông mở rộng chương trình Medicaid của tiểu bang, nếu một ủy ban của tiểu bang đang nghiên cứu vấn đề không hành động trong Đại Hội năm nay.
Tuy nhiên Thượng Nghị Sĩ Emmet Hanger, chủ tịch Ủy Ban Cải Tổ và Đổi Mới Medicaid cho biết ông nghi ngờ Đại Hội sẽ thông qua sửa đổi, trao quyền cho ông McAuliffe hành động mà không cần sự chuẩn thuận của cơ quan lập pháp. Ông Hanger nói thêm rằng ông hy vọng việc mở rộng chương trình Medicaid cải tổ có thể được thực hiện.
Trong khi đó, dân biểu tiểu bang Steve Landes, phó chủ tịch Ủy Ban Ủy Ban Cải Tổ và Đổi Mới Medicaid nói cải tổ chương trình Medicaid còn lâu mới hoàn tất. Ông cho biết những cải tổ bổ sung sẽ được đề nghị vào cuối tuần này. Ông Lander cho rằng không có cải tổ, chương trình Medicaid hiện có tại tiểu bang Virginia có thể chiếm tới 40% ngân sách tiểu bang trong vòng 10 năm.
Việc sửa đổi mở rộng chương trình Medicaid là một trong danh sách 19 sửa đổi ngân sách do ông McAuliffe đề xuất, nhưng chắc chắn đây là sửa đổi thu hút được sự chú ý nhiều nhất.

Minh Hằng