05/07/2022 | 29

Thống đốc California chơi bạo, ‘xâm nhập’ Florida của Cộng Hòa