The Vietnam War: Thiên tả và chống Việt Nam Cộng Hòa?

Ở Sài Gòn, nhiều người đã chăm chú xem vài tập đầu và nhanh chóng bình phẩm rằng bộ phim chưa nói lên đầy đủ bản chất của cuộc chiến. Tuy có đầu đề là Chiến tranh Việt Nam, nhưng lại nặng về cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Chỗ đứng chính trị của các tác giả làm phim dường như chỉ là lập trường lạnh lùng, với cách nhìn trung dung của người ngoài cuộc.