The VICTORIA TO UYEN SHOW: Tiến sĩ Gerard Sasges xuất bản sách về đời sống người dân Việt

Victoria Tố Uyên đang phỏng vấn Tiến sĩ Gerard Sasges về quyển sách mà ông vừa cho xuất bản, mang tên “It’s A Living: Work And Life In Vietnam”. Quyển sách này bao gồm những cuộc phỏng vấn về cuộc sống và nghề nghiệp của người dân Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp xã hội và nhiều lứa tuổi khác nhau để cho thấy một hình ảnh thực tế của cuộc sống người dân trong thời điểm mà đất nước đang có nhiều thay đổi từ kinh tế, xã hội, đến chính trị.