Phỏng vấn diễn viên hài Đạt Phan trong chương trình LAST COMIC STANDING