09/05/2023 | 71

THANH NIÊN CŨNG TỰ DIỄN BIẾN-TỰ CHUYỂN HÓA

THANH NIÊN CŨNG TỰ DIỄN BIẾN-TỰ CHUYỂN HÓA

Phạm Trần

Càng đến gần Hội nghị bỏ phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ khóa đảng XIII dự trù trong năm nay (2023), đảng càng rối ren chuyện nhiều đảng viên, nhất là giới trẻ, đã  phai nhạt lý tưởng.

Lý do lấy phiếu nhằm :” (1) Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (2) Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.”

Nhưng tình trạng “tự diễn biến” và ”tự chuyển hóa” trong đảng đã đến mức báo động đe dọa sự sống còn của chế độ.

Bằng chứng này được được đảng thừa nhận trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa đảng XII (tháng 10/2016), đứng đầu là:”Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng từng nói:”Suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng là điều nguy hiểm nhất với sự tồn vong của Đảng và chế độ.”

Vì vậy Đảng ra lệnh phải đấu tranh “chống các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.”

Nhưng nhiều đảng viên, nhất là giới trẻ, chiếm 80% trong hàng ngũ ngót 500,000 quân tại ngũ đã “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“. (Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, báo Nhân Dân ngày 05/04/2023)

Tại sao ? Ông Phúc trả lời:” Có những người bị chi phối bởi quan điểm sai trái của các thế lực thù địch cho rằng sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là sai lầm dẫn tới sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Sự thật là, đó là sự tan vỡ của một mô hình với những hạn chế và khuyết điểm hoàn toàn có thể điều chỉnh, sửa chữa được.”


Quan điểm bảo thủ, giáo điều này không có nền tảng. Nếu sửa được thì cả khối các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu đã không tan rã cùng lượt với Nga. Hơn nữa, sau 31 năm (1992-2023) từ khi nhân dân Nga đứng lên lật đổ 70 năm cai trị hà khắc của Cộng sản, không có nước nào trên Thế giới tuyên bố bỏ Dân chủ theo Cộng sản chủ nghĩa.

Ngày nay, Thế giới chỉ còn lại 5 nước Cộng sản gồm Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Lào và Bắc Hàn nhưng không đoàn kết thành một khối. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, 3 nước còn lại nằm trong nhóm các nước nghèo và lạc hậu.

Để tránh suy thoái hơn nữa, ông Nguyễn Trọng Phúc kêu gọi:” Phải chú trọng công tác giáo dục, học tập, nghiên cứu lý luận chính trị một cách căn bản, sâu sắc, có hệ thống. Giáo dục sâu sắc, thiết thực lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng củng cố sức mạnh của Đảng về tư tưởng, chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự phai nhạt lý tưởng cách mạng.”

Ông nói:”Phòng ngừa sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện tính tiên phong, đức hy sinh và phẩm chất đạo đức cách mạng. Hiểu biết sâu sắc đất nước, dân tộc mình, tự hào, tự tôn dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc và không ngừng học tập. Học tập để nâng cao trình độ trí tuệ, hiểu biết lý luận, nhận thức đúng đắn quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để hành động tự giác, có hiệu quả.”

Rất tiếc, ông Phúc không phải là người đầu tiên đã tha thiết kêu gọi như thế. Việc này đảng đã làm từ lâu rồi nhưng đảng viên bỏ ngoài tai. Bệnh lười nghiên cứu và học tập Nghị quyết ; bệnh trên bảo dưới không nghe và trốn trán trách nhiệm trong hàng ngũ cán bộ đảng viên không còn là chuyện bất thường nữa.

QUÂN ĐỘI DIỄN BIẾN

Điều nhức nhối mà đảng lo nhất hiện nay là tình trạng suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống trong hàng ngũ Thanh niên, những người đảng vẫn kỳ vọng “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bằng chứng được nêu trong một bài viết của Lê Thị Kim Liên – GV.Khoa CTĐ-DV (Trường Chính trị Phạm Hùng Tỉnh Vĩnh Long) :” Trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa, nhiều thanh niên đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, lười học tập chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Bà Liên viết:”Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đoàn viên và thanh niên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tác hại của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ.”

Tình trạng này càng nguy hiểm cho chế độ một đảng cầm quyền khi giới Thanh niên trong Quân đội “chệch hướng” như Học viện Chính trị (HVCT) xác nhận:” Hiện nay, một bộ phận đoàn viên, thanh niên ở đơn vị cơ sở có nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lười học tập và rèn luyện, giải quyết các mối quan hệ còn chưa hài hòa, có hiện tượng gây gổ, mất đoàn kết; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc.” (HVCT, ngày 15/03/2023)

Ngoài ra, HVCT còn nhìn nhận:”Một số đoàn viên, thanh niên có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, buông thả, không khép mình vào tổ chức; nghiêm trọng hơn, còn một số ít đoàn viên, thanh niên sa vào các tệ nạn xã hội, bị lôi kéo, kích động, truyền bá các sản phẩm văn hóa xấu độc… Những biểu hiện trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, đến phẩm chất người quân nhân cách mạng, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”.”

Để đối phó với nguy cơ lan rộng, bài viết của HVCT khuyến nghị tăng cường giáo dục chính trị cho Thanh niên trong các đơn vị Quân đội  như:”Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống đối với đoàn viên, thanh niên, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biễn hòa bình” của các thế lực thù địch.”

Cụ thể là phải:”Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy đơn vị đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.”

HVCT nói:”Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị cơ sở trong quân đội, nhằm giúp cho các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy đơn vị nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.”

CÔNG AN CŨNG DIỄN BIẾN

Vậy, những Thanh niên trong Lực lượng Công an có vững vàng không ?

 

Nhìn chung, rất khó phát hiện những chứng hư tật ấu của Công an do tình trạng giấu giếm của cấp lãnh đạo.

Tuy nhiên với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật”, theo lời bài  viết năm 2022 của Bộ trường Công an Tô Lầm, “công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vẫn còn hạn chế, bất cập: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được chú trọng, kịp thời, thiếu sắc bén. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý.”

(báo Đảng CSVN, ngày 08/08/2022)

Trước đó 5 năm, ngày 28/10/2017, báo Công an Nhân dân (CAND) đã viết:”Hơn 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân chưa phát hiện có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đây được xem là những yếu tố tiềm ẩn, có thể sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, cùng với việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội theo chức năng của Bộ Công an; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, thì nhiệm vụ phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Công an nhân dân là hết sức quan trọng và cấp thiết.”

Như vậy, lực lượng được đảng coi là “lá chắn”, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ đảng và chế độ cũng đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” như Quân đội.

Nên biết vào ngày 11/12/2017, trước Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khuyến cáo Thanh niên nên  “tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

Hồi đó, ông Trọng đã phê bình:”Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua vẫn còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số ít thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc.

“Tình trạng tội phạm và tệ nạn trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp, trong khi đó Đoàn còn chậm và lúng túng trong nghiên cứu đề xuất giải pháp, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, mặt trái tác động đến thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục của Đoàn rộng nhưng chưa sâu.”

Như vậy nếu đem những phê phán của ông Trọng năm 2017 so với tình hình suy thoái của Thanh niên trong Quân đội và Công an năm 2022, ta sẽ thấy nguy cơ sống còn của đảng và chế độ là hiện thực. -/-

Phạm Trần

(05/023)