Thẩm phán Phan Quang Tuệ trình bày về việc nhập cư lậu vào Hoa Kỳ