THẾ HỆ TIẾP NỐI: Thẩm phán Ethan Phạm và cảm nhận với nguồn gốc người Việt trên đất Hoa Kỳ

Sau 44 năm kể từ ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, thế hệ thứ hai của những người tỵ nạn cộng sản lớn lên trong một xã hội mới và dân chủ của Hoa Kỳ, đang đi tìm lại bản sắc và cội nguồn của họ. Phóng viên Khanh Nguyễn có cuộc nói chuyện với anh Ethan Phạm, hiện là Thẩm Phán 2 tòa án của 2 thành phố tại Georgia, về sự cảm nhận với nguồn gốc Việt Nam của anh