Thái Lan: Quân đội đảo chánh

Quân đội Thái Lan tuyên bố cất quyền của chính phủ tạm thời.