Tết buồn trên đất Pháp với “những người con xa xứ”

Không khí tết mùa Covid đâu đâu cũng kém vui, thế nhưng đối với một số người Việt tại Pháp vì miếng cơm manh áo phải rời bỏ gia đình, phải xa nhà, xa quê hương lại càng là một cái Tết buồn hơn nữa.