Tang lễ ông Nguyễn Xuân Phúc – nguyên Quốc Vụ Khanh VNCH

Chúa Nhật ngày 6 Táng 8 năm 2017, tang lễ của ông Nguyễn Xuân Phong – nguyên Quốc Vụ Khanh VNCH và là Trưởng phái đoàn miền nam Việt Nam tại Hiệp Định Paris, đã được diễn ra tại thành phố Clermont, Florida.