Tâm tình của những người dấn thân phục vụ cộng đồng Việt Nam hải ngoại

Ngày 30 tháng 04 năm 1975,đó là một sự mất mát đau đớn nằm ngoài tầm kiểm soát vận mệnh của người miền Nam. Nhưng 43 năm sau, người Việt hải ngoại ở khắp thế giới đang làm chủ lấy vận mệnh của mình, đang phân định thật rõ lằn ranh quốc Cộng.Người lính giữ vững lằn ranh đó trong 43 năm qua không ai khác hơn là các tổ chức cộng đồng của người Việt tỵ nạn tại địa phương. Một chức vụ không lương, một chức vụ thường bị chỉ trích nhiều hơn là cám ơn; nhưng những người làm việc trong cộng đồng vẫn tiếp tục làm việc không mệt mỏi, miễn sao thực hiện được nhiệm vụ thiên liêng được giao phó là giữ vững ngọn cờ, giữ vững căn cước của người Việt tỵ nạn cộng sản đang sinh sống tại địa phương.